MEN'S CLUB

Click here to edit subtitle

2022 Men's Senior Club Championship

Overall Gross Champion -Chris Puckett
Overall Net Champion - Terry Loconte

Nicklaus Flight  
                         Gross -   Mark Lemma
                         Net - Jeff Stephen
Palmer Flight 
                       Gross -  Paul Bardak
                         Net -   Wayne Boronaro
Snead Flight 
                        Gross - Tony Malof
                        Net - Gary Sheffield
Hogan Flight 
                       Gross - Dave Lipke
                       Net - Gary Klenk
Jones Flight
                       Gross- Bill Fleishchauer
                        Net- Jime Sarra  
                   
Hagan Flight
                       Gross - Louie Galanes
                       Net - Dan Krajewski

2022 Senior Champion Chris Puckett